Οστεοπαθητική στον κόσμο

Η οστεοπαθητική στον κόσμο

     Στις χώρες στις οποίες διδάσκεται η Οστεοπαθητική Ιατρική, όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ, το σχετικό νομικό κατεστημένο είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό της χώρας μας. Οι Οστεοπαθητικοί Ιατροί (Doctors of Osteopathy, D.Ο.s), και οι Ιατροί της Αλλοπαθητικής (Κλασσικής) Ιατρικής (Allopathic, Medical Doctors, M.D.s) είναι νομικά και επαγγελματικά ισοδύναμοι, με ξεκάθαρα διευκρινισμένους τομείς ειδικότητας και αρμοδιότητας. (Βλέπε “The D.O.’s: Osteopathic Medicine in America”. Gevitz N. Baltimore, 1982, The Johns Hopkins University Press. Επίσης “Comparison of entrance requirements for health care professions” Doxey TT, Phillips RB. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 20:8691, 1997.} Το νομικό κενό που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικά με το ζήτημα αυτό δεν έχει ακόμη καλυφθεί και αναμένεται ότι στο πλαίσιο της προσαρμογής με τις Ευρωπαϊκές σχετικές διατάξεις, στο μέλλον θα υπάρξουν οι ανάλογες ρυθμίσεις. Έως σήμερα ισχύει η παλαιότερη νομική διευθέτηση (Φ.Ε.Κ.: 292/23-8-68 [Τεύχος Γ΄]) όπου η σχετική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας έχει εξομοιώσει την Οστεοπαθητική με την Φυσικοθεραπεία, (διευθέτηση η οποία δυστυχώς υποβαθμίζει σ’ έναν βαθμό – τουλάχιστον τυπικά – το επάγγελμα). Έτσι με αυτό το νομικό πλαίσιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 29/87, το Κέντρο Οστεοπαθητικής λειτουργεί ως νόμιμο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας.

 

Practice Rights Map

Χάρτης των χωρών στις οποίες η οστεοπαθητική έχει πλήρη δικαιώματα άσκησης της.